Customized & Repacked General Products Product List

Product Name Salt Composition Company Strength, Packaging
Acetylsalicylic Acid NA NA UNIT
Acriflavine NA NA UNIT
Barium Sulphate NA NA UNIT
Benzoic Acid NA NA UNIT
Boric Acid NA NA UNIT
Calamine NA NA UNIT
Citrimide NA NA UNIT
Citric Acid (monohydrate) NA NA UNIT
Clove Oil NA NA UNIT
Dextrose Monohydrate NA NA UNIT
EUCALYPTUS OIL NA NA 50ml
Glycerin NA NA UNIT
Liquid Paraffin NA NA UNIT
Light Kaolin NA NA UNIT
Magnesium Carbonate Light NA NA UNIT
Menthol NA NA UNIT
Methyl Salicylate NA NA UNIT
Phenol NA NA UNIT
Potassium Iodide NA NA UNIT
Potassium Permanganate NA NA UNIT
Salicylic Acid NA NA UNIT
Sodium Benzoate NA NA UNIT
Sodium Bicarbonate NA NA UNIT
Sodium Chloride NA NA UNIT
Sodium Citrate NA NA UNIT
Sodium Salicylate NA NA UNIT
Soft Paraffin (White) NA NA UNIT
Thymol NA NA UNIT
Zinc Oxide NA NA UNIT
Zinc Sulphate NA NA UNIT
Calcium Carbonate NA NA UNIT
Calcium Lactate NA NA UNIT
CASTOR OIL NA NA 50ml
Magnesium Carbonate Heavy NA NA UNIT
Magnesium Sulphate NA NA UNIT
Magnesium Trisilicate NA NA UNIT
Talc NA NA UNIT
Mentha Oil NA NA UNIT
Borax NA NA UNIT
CINNAMON OIL NA NA 400ml
Turpentine Oil NA NA UNIT
ACETONE NA NA 100ml
ALMOND OIL NA NA 400ml
ANISEED OIL NA NA 400ml
BLEACHING POWDER NA NA 400gms
BENEDICT'S SOLUTION NA NA 400ml
CAJEPUT OIL NA NA 400ml
CLOVE OIL NA NA 20gms
CAMPHOR POWDER NA NA 400gms
CREOSOTE NA NA 20gms
CITRONELLA OIL NA NA 400gms
COPPER SULPHATE NA NA 400gms
GLACIAL ACETIC ACID 98% NA NA 400gms
GLACIAL ACETIC ACID 60% NA NA 100gms.
LEMON GRASS OIL NA NA 400ml
NUTMEG OIL NA NA 400ml
POTASSIUM PERMANGANATE C.P. NA NA 400gms
PURIFIED TALC NA NA 3 kgs
SODIUM ACID PHOSPHATE NA NA 400 gms
HYDROGEN PEROXIDE 20 vol NA NA 100Mls
NEEM OIL NA NA 50mls
LIQUIOR AMMONIA NA NA 25mls
KAOLIN NA NA 400gms
IODINE NA NA 400gms.
IODOFORM NA NA 20 gms
RED MERCURY IODIDE NA NA 20 gms
MENTHA OIL. NA NA 400mls.
GLYCERIN C.P. NA NA 50gms
SODIUM HYPO CHLORITE SOLUTION 5% NA NA 5 Liters
Product Name Salt Composition Company Strength, Packaging